Get Adobe Flash player


XXXIX sesja Rady Miejskiej

XXXIX sesja Rady Miejskiej. 2017-12-11 20:53.

IMG 20171130 14393130 listopada 2017 roku odbyła się 39 sesja Rady Miejskiej w Mordach. Oprócz 14 radnych, burmistrza, sekretarza i skarbnik gminy, uczestniczył w niej gość specjalny – starosta siedlecki Dariusz Stopa – przedstawiciele Rady Seniorów z jej przewodniczącą p. Krystyną Pajką, sołtys Starej Wsi p. Henryk Czarnocki oraz kilku zwykłych mieszkańców gminy.

Porządek obrad przewidujący podjecie szeregu uchwal w tym tak ważnych dla mieszkańców uchwał okołobudżetowych został przyjęty jednogłośnie

Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami

Burmistrz w sprawozdaniu poinformował radnych o spotkaniach jakie odbył w okresie międzysesyjnym oraz uroczystościach odbywających się w gminie z okazji Święta Niepodległości.

14 listopada burmistrz podpisał akt notarialny na zakup działki w Leśniczówce pod budowę oczyszczalni ścieków.

15 listopada odbyła się akademia z okazji Dnia Seniora w MGOK-u.

21 listopada podpisano umowę z WFOŚ na budowę sieci kanalizacyjne w Wyczółkach.

W ostatnim tygodniu listopada odbyła się mila uroczystość w Czepielinie: mieszkanka tej miejscowości p. Łukasiuk obchodziła 100-rocznice urodzin. Z tej okazji burmistrz w towarzystwie kierownik USC p. Magdaleny Zdanowskiej złożył jubilatce serdeczne życzenia urodzinowe.

Otwarty został kolejny przetarg na remont ulic i chodników: Sienkiewicza i Wyszyńskiego. Jest problem z wykonawcami a w zasadzie z cenami. Te są coraz wyższe. Stąd gmina będzie szukać innych rozwiązań bo środki zagwarantowane w budżecie nie są wystarczające.

Został rozstrzygnięty przetarg na projekt budowy kanalizacji w Leśniczówce. Rozstrzygnięto również przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Wygrała ta sama firma: PUKSERWIS Siedlce.

Dokonano odbioru wykonania oświetlenia na terenie miasta i gminy. Zostały tez odebrane remonty dróg: Mordy-Wielgorz, w Ostojach. W trakcie jest inwestycja na ulicy Ogrodowej w Mordach. Zakończono budowę sieci kanalizacyjne w Wyczółkach. Wykonano dach nad częścią budynku MGOK-u w Mordach oraz dach na strażnicy w Wielgorzu.

IMG 20171130 153522Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Grażyna Drabarek – komisja opiniowała projekty uchwał. Wszystkie projekty zaopiniowała obiektywnie. W sprawach różnych komisja zajmowała się wystrojem świątecznym miasta. Komisja zaprosiła również koordynatorkę organizacji święta Trzech Króli p. Luizę Domańską i na komisji zajmowano się przygotowaniami do tego święta. Pani Drabarek dodała, że w organizację tego święta zaangażowało się wiele osób mieszkańców gminy i grup lokalnych. Uczestniczy w tym również gmina i MGOK. Radna zaprosiła wszystkich radnych na tę uroczystość. Święto będzie dużo większe niż w roku ubiegłym.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Kotowska – komisja opiniowała projekty uchwał. W posiedzeniu Bral udział również dyrektora MGOK w Mordach który przedstawił wniosek o dofinansowanie działalności. Komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Mirosław Romanowski – posiedzenie wspólne z komisja rewizyjną. Zajmowała się projektami uchwał. Zaopiniowała je pozytywnie. Dalej tak jak wyżej.

Część ze Starostą Siedleckim

Poza porządkiem obrad przewodnicząca udzieliła głosu staroście siedleckiemu Dariuszowi Stopie. Starosta podziękował burmistrzowi i radnym za wspieranie powiatu w remontach dróg powiatowych. Następnie dość obszernie omówił inwestycje drogowe powiatu siedleckiego na drogach miasta i gminy. Starosta zapowiedział również spotkanie z mieszkańcami ulicy Glinianej, na której wreszcie po wielu latach rozpoczęła się przebudowa.

Starosta przywiózł ze sobą również gazetę powiatową, którą rozdał radnym. A w gazecie m.in. . o orkiestrze strażackiej OSP Mordy.

Radna Drabarek pytała starostę o obietnice p. wicemarszałek Janiny Orzełowskiej dotyczące przebudowy biegnącej przez Mordy drogi wojewódzkiej. Były to obietnice bez pokrycia, gdyż remont tej drogi w granicach gminy Mordy nie jest w br. kontynuowany. Starosta zapewnił, że nie jest to wina władz samorządowych województwa ale instytucji unijnych, które przewlekle rozpatrują wniosek. Również należy wziąć pod uwagę fakt, że o remoncie tej drogi decydują nie tylko władze polskie ale i Ukraińcy i Białorusini. Droga ma statut inwestycji priorytetowej i być może do końca tego roku zapadną decyzje dotyczące dalszego remontu (nie przebudowy) od mostu na rzece Liwiec do Mordów. Z powodu zapisów o remoncie prawdopodobnie nie będzie w Mordach ronda. Potwierdził to również burmistrz, który rozmawiał o rondzie wielokrotnie i z p. Orzełowską i z dyrektorem zarządu Dróg Wojewódzkich. Rondo – jak mówił burmistrz – bardzo by poprawiło bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców miasteczka ale i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ważne jest również odwodnienie, ale w przypadku remontu nie będzie ono wykonane.

 

Po przerwie

Po przerwie ponownie głos zabrał starosta. Najwidoczniej wykorzystał on obecność na sesji w celach zbliżającej się kampanii wyborczej. Pochwalił nieobecną na sesji radną Jolantę Franczuk wywodzącą się z tej samej opcji co starosta. Nie wspomniał ani słowem o drugim radnym reprezentującym naszą gminę w radzie powiatu – p. Marku Gorzale. Pan Gorzała wywodzi się z innej opcji politycznej.

Uchwały

Bardzo sprawnie przebiegło głosowanie nad projektami uchwał. (Od pewnego czasu podczas posiedzeń Rady Miejskiej nie odczytuje się treści projektów uchwał. Argumentem przeciw odczytywaniu jest to, że radni zapoznają się z projektami podczas posiedzeń komisji stałych rady. Być może też radni odstąpili od zasady czytania projektów, powszechnej w latach 90-tych XX wieku i w pierwszych 16 latach XXI wieku, w trosce o zdrowie nielicznych przysłuchujących się obradom mieszkańców. Odczytując je bowiem, nieliczni na sesjach mieszkańcy gminy mogliby się zanudzić. Argumentem jest również to, że czytanie niepotrzebnie przedłuża czas trwania zgromadzenia. Co prawda są w Polsce samorządy publikujące w biuletynach informacji publicznej projekty uchwał, do których każdy ma wgląd i może swoje uwagi zgłaszać poprzez swoich radnych zgodnie z zasadą określoną w   artykule 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W naszym samorządzie wystarczy jednak to, że każdy radny otrzymuje (zgodnie z art. 20 ust. 1 usg) zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał i po co mieszać w to jeszcze wyborców. Wypada więc mieć tylko nadzieję, że każdy z radnych w naszym imieniu zapoznaje się z treścią projektów uchwał. Mieszkańcy mają natomiast dostęp do treści już uchwalonych uchwał na BIP Urzędu Miasta i Gminy.)

Radni większość uchwał przyjęli jednomyślnie.

 1. Obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok-  (plik PDF);
 2. obniżenie ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok, - plik PDF
 3. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2018 rok – plik PDF
 4. określenie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok – plik PDF
 5. wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek i wyznaczenia inkasenta na 2018 rok – plik PDF;
 6. zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok – plik PDF;
 7. rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 – plik PDF;
 8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Kan. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim – plik PDF;
 9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach. – plik PDF

Sprawy różne

 1. Przewodnicząca przedstawiła pismo od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska; - pismo informuje o zamieszczeniu na stronie WIOŚ publikacji analizującej stan ochrony środowiska na terenie województwa mazowieckiego.
 2. Pismo od Dyrektora MGOK w Mordach o zwiększenie dotacji na rok 2017 o 20-30 tys. zł. Pismo było rozpatrywane na komisjach. Decyzje nie zapadły.

Dyskusja w sprawach różnych:

Radna Barbara Hawryluk:

- o harmonogramie odśnieżania;

- o przekształcaniu działek;

- o jakości tłucznia wywożonego na drogi;

- o piśmie, które skierowała do rady i burmistrza;

- o informacjach na BIP

O MGOK-u

Pani radna Barbara Hawryluk - wysoko ocenia działalność dyrektora MGOK. Na dyrektorze na komisjach nie pozostawiono „suchej nitki”. Były zarzuty wobec dyrektora o artykuł, który pojawił się w prasie lokalnej. Radna jest za przyznaniem dodatkowych środków dla MGOK-u. Radna odwołała się do przedstawicieli rady seniorów obecnych na sesji by wypowiedzieli się na temat działalności dyrektora. Przewodnicząca Rady Miejskiej nie udzieliła im głosu.

W sprawie dyrektora wypowiedziała się radna Anna Stańska - W Czepielinie po ścianie domu kultury leje się woda. Pan Dyrektor – zdaniem radnej – nie jest dobrym gospodarzem.

Pani radna Grażyna Drabarek – nie negujemy działalności Dyrektora ma on jednak pewne braki dotycząc działalności ekonomicznej. Są „pewne patologie, które były przedstawione za późno”.

Pani Ewa Jarocka - odwołała się do artykułu zamieszczonego na portalu podlasie24.pl. Tam była informacja, że projekt o remontach MGOK przygotowywały dwie osoby z MGOK-u. Przewodnicząca zdziwiło to, że nie było w tym artykule wzmianki o innych osobach, które wspierały przygotowanie tego projektu z UMiG. „Jedną rzeczą jest praca merytoryczna, druga sprawą jest chęć współpracy i szukanie porozumienia w środowisku (…) a trzecią sprawą są sprawy ekonomiczne (..) widzę tutaj problem w czym innym.”

W dalszej części głos zabierali:

- radny Andrzej Zacharczuk – o rejestracji ciągnika ZGK; o znakach drogowych na drodze Kolonia Czepielin – Stasin.

- odpowiedź burmistrza na zapytanie w/w radnego;

- podziękowanie mieszkańców Wyczółek dla burmistrza.

Koniec

 

Poprawiony (poniedziałek, 11 grudnia 2017 21:53)

 

Wybory archiwalne

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina w fotografii

 

Statut TPM

tpm

strona spmordy

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

zycie

Telewizja Interaktywna

cyfrowa_logo

sm

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 126 gości