XXXI Sesja Rady Miejskiej

XXXI Sesja Rady Miejskiej. 2017-05-07 09:52.

(Relacja na bieżąco w dużym skrócie – nagrania wkrótce)

20170428 162424Punktualnie o godz. 13.07 rozpoczęła się 31 sesja Rady Miejskiej w Mordach. Uczestniczy w niej 13 radnych. Nieobecni: Jarosław Dębski i Rafał Jasiński. Na sesję przybyła również delegacja mieszkańców Czepielina.

Porządek obrad jest obszerny po oprócz stałych punktów radni mają podjąć uchwały w sprawie dofinansowania wspólnych inwestycji drogowych z powiatem siedleckim. Niewątpliwie wielkie zainteresowanie mieszkańców miasta wzbudzi przede wszystkim remont ulicy Glinianej, która od 1998 roku była w bardziej niż fatalnym stanie.

Zapowiedziano również przebudowę jezdni i chodników ulic: Sienkiewicza, Placu Zwycięstwa i części ulicy Wyszyńskiego.

Wnioski do porządku obrad;

Wniosek o ujęcie w porządku obrad porozumienia w sprawie remontu drogi wspólnie z powiatem siedleckim Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki wniósł Burmistrz. Za wnioskiem 12 radnych - 1 wstrzymujący.  Radny Andrzej Zacharczuk w sprawie przybyłych na sesję mieszkańców Czepielina - prosi o przeniesienie punktu na początek. .Zdaniem burmistrza i radcy prawnej najpierw powinny być przegłosowane uchwały budżetowe, gdyż przed godziną 16 powinny pójść ważne, związane z uchwałami, przelewy do banku Wniosek radnego Zacharczuka nie znalazł akceptacji (4 za, 9 - przeciw). Nie przeniesiono również punktu sprawy różne.

Całość porządku obrad została przegłosowana (10 za, 3 - przeciw).

Przyjęto również protokoły z poprzedniej sesji (12 za, 1 - przeciw)

2. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.

5 kwietnia odbył sie konwent wójtów na którym omawiano sprawy odpłatności za lampy. Z inicjatywy burmistrza na tym konwencie powołano komisję do rozpatrzenia zniszczeń na drodze Mordy-Klimonty- Wólka Soseńska. Trwa remont drogi powiatowej w Radzikowie Wielkim. Wykonano drugą część ogrodzenia w gimnazjum w Mordach. Toczą się cały czas rozmowy z projektantami przebudowy centrum Mordów. Właściciel sklepu (popularny Ciucholand) na skwerku zgodził się na wymianę.

3. Interpelacje i zapytania radnych;

Przewodnicząca odczytała interpelację radnego Andrzeja Zacharczuka w sprawie złożonego sprawozdania z pracy Rady Miejskiej.  W odpowiedzi Pani Przewodnicząca: w 2016 roku Prokurator zaskarżył uchwałę w sprawie wzorów formularzy. Skargę odrzuciło NSA. Była to jedyna zakwestionowana uchwała. Co do wydatków na Radę to: diety 56 886 zł, telefon służbowy przewodniczącej 260 zł.

W tym momencie głos zabrał radny Zacharczuk, który nie zgodził się z odpowiedzią p. Przewodniczącej, gdyż jego zdaniem więcej uchwał było kwestionowanych przez wojewodę. Radny nie przyjmuje tej odpowiedzi odpowiedzi.

4. Informacje o działalności komisji stałych rady;

Sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej złożyła radna Katarzyna Kotowska. Pani Grażyna Drabarek złożyła sprawozdanie z prac komisji Oświaty i Zdrowia. Głównie zajmowano się na posiedzeniu opieką społeczną. Opiniowano pozytywnie wszystkie uchwały. Zajmowano sie również obchodami Dnia Flagi -  świętem gminno-parafialnym. Radna zaprasza wszystkich obecnych do udziału w tej uroczystości. Tematem były również inwestycje. Odczytano również pismo jednej z nauczycielek gimnazjum w Mordach w sprawie ograniczenia zatrudnienia.

Pan Leszek Romanowski złożył sprawozdanie z prac Komisji Finansów i Budżetu. Komisja opiniowała projekty uchwał przedłożonych na obecnej sesji.

 Po tej części obrad przewodnicząca zarządziła przerwę.

Nagranie tej części sesji (38:28)

(Przerwa)

Po przerwie obrady wznowiono o godz. 14.00

20170428 162449 5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Asystenta Rodziny oraz Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przybyły na sesję kierownik MGOPS p. Andrzej Pietrulewicz omówił działalność Ośrodka. Jest wiele form pomocy ale jest i trudność, gdyż do tej pomocy są różne kryteria. Kierownik omówił krótko funkcjonowanie programu 500+. Na terenie gminy z programu tego korzysta ponad 750 dzieci. Mówił również o formach pomocy niepieniężnych. Do takich należy m.in pomoc w przypadku występowania przemocy w rodzinie. Ośrodek wydal  w 2016 roku ponad 1600 decyzji administracyjnych.

Pytanie radnej Drabarek o koszty 500+. Pan kierownik: Jest to kwota ok. 4 mln złotych. W roku bieżącym koszty te będą większe.

Czy zdarzyło się, że ktoś zrezygnował. Nie było takich przypadków. Były natomiast przypadki odwrotne.

Asystent Rodziny - p. Jolanta Stańczuk, która jest również przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego - zapoznała radnych z działaniami Asystenta. Są to różne działania.

6. Informacja o stanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy;

Informację przedstawił Burmistrz. Jest wiele dróg, które wymagają natychmiastowego remontu. Gminy na wszystko nie stać. Zadania są realizowane samodzielnie i wspólnie ze starostwem. Planowane są duże inwestycje - ponad 10 mln zł. Czasami jednak sami mieszkańcy wyremontowane drogi niszczą np. podczas orki wyjeżdżają na drogę. W tym roku chcemy przebudować drogę Mordy-Wielgorz ze środków wojewody. Jest to odcinek prawie 3 km. W Mordach planowana jest ulica Ogrodowa (gminna) oraz ulica Gliniana (powiatowa). Będą robione w porozumieniu z powiatem ulice w centrum Mordów. Na rok 2017 zaplanowano remonty 10 km dróg.

Radna Barbara Hawryluk: Czy jest opracowany harmonogram remontu dróg i czy radni mogą dostać taki wykaz. Obszerna wypowiedź burmistrza nie przekonała radnej, która ponownie zwróciła się z pytaniem o wykaz. Burmistrz odpowiedział, że wykaz dróg do remontu jest robiony na bieżąco.

 Po tej części Przewodnicząca zarządziła przerwę.

Nagranie tej części sesji (52:50)

(Przerwa)

 Po przerwie przybyła na obrady Pani Skarbnik.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

Radny Kołtuniak złożył wniosek by uchwały nie były odczytywane, gdyż radni znają ich treść. Za wnioskiem głosowało 9 radnych, 4 było przeciwnego zdania.

a. zmian w budżecie gminy na 2017 r.;

Zmiany w dochodach i wydatkach. (nagranie). Uzasadnienie przedstawiła Skarbnik Gminy.

Dyskusja: p. Barbara Hawryluk o umarzanych podatkach. Przedstawiła statystykę umorzeń od roku 2010.

Uchwała przyjęto większością głosów (9 –za )

b. zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

Po odczytaniu uchwały uzasadnienie przedstawiła p. Skarbnik gminy. Za głosowało 10 radnych, 1 - przeciw, 2-wstrzymujące.

Nagranie tej częsci sesji (46:20)

Przerwa


 Po przerwie:

 c. zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

 Uchwala została przyjęta jednogłośnie.

d. zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

Uchwała przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

  e. przebudowa ulic Sienkiewicza, Placu Zwycięstwa i Wyszyńskiego;

W dyskusji Radna Hawryluk zadała pytanie o przystanki na ulicy Wyszyńskiego podczas przebudowy dróg powiatowych. Burmistrz wyjaśnił, że przystanki będą tylko tymczasowe na czas prac.

Głosowało 11 za , 2 wstrzymujące.

f. wspólna inwestycja z powiatem w przebudowie ulicy Glinianej;

Za uchwałą wszyscy.

 g. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej.

Uchwała przyjęta jednogłośnie.

Nagranie tej części sesji (21:03)


 

Sprawy różne.

20170428 162439Mieszkańcy Czepielina Kolonii w sprawie remontu drogi Czepielin Kolonia - Stasin. Droga przykryta była podkładem betonowym i dywanikiem bitumicznym. Przewodnicząca odczytała pismo w tej sprawie.

Przewodnicząca udzieliła głosu sołtysowi Czepielina Kolonii p. Dąbrowskiemu, który prosił radę by ujęła tę drogę w zmianach budżetowych.

Nagranie tej części sesji

(przerwa)

Po przerwie:

Dyrektor MGOK zwrócił sie z prośbą o dofinansowanie zakupu konsolety mixerskiej w kwocie 19 tys. zł.

Pani Barbara Hawryluk o niesprzyjającej rolnikom sytuacji pogodowej. Czy będą związane z tym informacje dla mieszkańców o ewentualnej pomocy.

 Sesja zakończyła się o godz. 17.58

Nagranie tej części sesji