lista kandydatów

okregi

wyniki bur rada

TPM 23 maja 2024Statut TPM

Statut TPM. 2015-06-09 20:51.

 Plik pdf do ściagnięcia  - Statut TPM


 

STATUT

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MORDÓW

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.     Stowarzyszenie o nazwie „Towarzystwo Przyjaciół Mordów”, zwane w dalszej części „Stowarzyszeniem”, działa na mocy przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu

2.   Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

3.   Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

4.   Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

1.   Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.   Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Mordy.

3.   Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza Rzeczypospolitą Polską zgodnie z prawem miejscowym.

4.   Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 3

Stowarzyszenie  opiera  swoją  działalność  na  społecznej  pracy  członków.  Do  prowadzenia  swych  spraw  może zatrudniać pracowników.

§ 4

1.   Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2.     O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 4 ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie  Członków większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1.   pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2.   działalność  na  rzecz  integracji  i  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  osób  zagrożonych  wykluczeniem społecznym;

3.   działalność charytatywna;

4.   podtrzymywanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwój  świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5.   działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6.   ochrona i promocja zdrowia;

7.   działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;

8.   promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9.   działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

13. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

14. wypoczynek dzieci i młodzieży;

15. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji;

16. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

17. ekologia i ochrona praw zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

18. turystyka i krajoznawstwo;

19. porządek i bezpieczeństwo publiczne;

20. upowszechnianie  i  ochrona  wolności  i  praw  człowieka  oraz  swobód  obywatelskich,  a także  działania wspomagające rozwój demokracji;

21. ratownictwo i ochrona ludności;

22. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

23. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

24. promocja i organizacja wolontariatu;

25. pomoc Polonii i Polakom za granicą;

26. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

27. działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

28. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

29. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w poprzez:

1)  inicjowanie oraz udział w realizacji zadań w zakresie rozwijania różnych form samorządności lokalnej,

2)  integrowanie   środowiska   lokalnego   wokół   różnych   form   pomocy   sąsiedzkiej,   ponoszenia współodpowiedzialności za poziom bezpieczeństwa, działań na rzecz ochrony wspólnego mienia, zgłaszanych innych inicjatyw społecznych,

3)  współpracę z Radą Miejską oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Mordy w zakresie upowszechniania kultury i wspólnej realizacji zadań,

4)  współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kulturalnymi, oświatowymi, placówkami kulturalno  - oświatowymi i akademickimi oraz środowiskami artystycznymi  i twórczymi itp.;

5)  zabieranie głosu w sprawach publicznych;

6)  prowadzenie działalności kulturalno-społecznej na rzecz mieszkańców miasta i gminy Mordy i regionu,

7)  promowanie dorobku artystycznego i twórczego osób i środowisk działających w mieście i gminie Mordy,

8)  uczestniczenie w programach edukacyjnych, artystycznych i twórczych,

9)  organizowanie plenerowych imprez kulturalno - rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych,

10)wszelkie formy działań służących zwiększeniu atrakcyjności turystycznej miasta i gminy Mordy,

11)kreowanie pozytywnego wizerunku i pomoc osobom niepełnosprawnym oraz budowanie wzajemnych więzi  międzyludzkich

12)rozwijanie różnorodnych form samorządności, służących wyrażaniu opinii i zaspokajaniu potrzeb społeczno- kulturalnych obywateli,

13)wspieranie i upowszechnianie tradycyjnych oraz nowych form aktywności społecznokulturalnej, 14)wielostronne propagowanie działalności gospodarczej

15)integrowanie wokół idei Stowarzyszenia zainteresowanych osób oraz instytucji i organizacji,

16)inicjowanie   oraz   wspieranie   działalności   twórczej,  kulturalnej,   oświatowej,  naukowej,   sportowej rozrywkowej i społecznej,


17)realizacja  programów  promujących  wolontariat,  zwłaszcza  wśród  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  wymiany międzynarodowe,  szkolenia  dot.  nabywania  nowych  umiejętności  przez  wolontariuszy,  podnoszenie  kompetencji,

18)organizowanie konferencji, prelekcji, seminariów, odczytów, sesji naukowych, dyskusji, prezentacji, wystaw,  pokazów,  konkursów,  spotkań,  wycieczek,  warsztatów  artystycznych  i twórczych  oraz  innych  imprez  społeczno - kulturalnych,

19)organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów oraz staży krajowych i zagranicznych, 20)nawiązywanie kontaktów i współpraca z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju,
21)
realizowanie programów i działań profilaktycznych związanych z uzależnieniami,
22)
działalność wydawniczą i prasową oraz popularyzatorską,

23)prowadzenie kół i grup zainteresowań, świetlic i klubów

24)prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną  i towarzyską;

25)archiwizowanie dokumentacji Stowarzyszenia, w tym zwłaszcza dorobku społeczno  - kulturalnego jego  członków,

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

1.     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa nadaje zdolność prawną.

2.   Osoba  prawna  i  jednostka  organizacyjna,  o  której  mowa  w  §  7  ust.  1,  mogą  być  wyłącznie  członkami wspierającymi.

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)  członków zwyczajnych,

2)  członków wspierających,

3)  członków honorowych.

§ 9

1.     Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ale posiada pełnię praw publicznych i akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bądź jednostka organizacyjna, o której mowa w § 7  ust. 1,  zainteresowana  działalnością  Stowarzyszenia,  która  zadeklarowała  na  jego  rzecz  pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w § 7 ust. 1, działają w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela..

4.   Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

5.   Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia.

6.   Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.

§ 10

1.     Członek zwyczajny ma prawo do:

1)  czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2,

2)  uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, warsztatach, sympozjach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie,

3)  wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

4)  zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

5)  posiadania legitymacji Stowarzyszenia,

6)  zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

2.   Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)  aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

2)  przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

3)  regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu

4)  swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia

5)  dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

3.     Do małoletnich, których mowa w § 9 ust. 2, w sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.  855 z późn. zm.).

§ 11

1.   Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w § 10 ust. 1 pkt 2-6.

2.   Członek  wspierający  i  honorowy  ma  prawo  brać  udział  -  z  głosem  doradczym  -w statutowych  władzach Stowarzyszenia.

3.   Członek  wspierający  jest  obowiązany  do  regularnego  wywiązywania  się  z  deklarowanych  świadczeń  oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

4.   Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 12

1.     Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na piśmie Zarządowi,

2)  śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3)  skreślenia z listy członków w trybie uchwały Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy,

4)  wykluczenia ze Stowarzyszenia w trybie uchwały Zarządu z inicjatywy członków Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania  postanowień i uchwał,

5)  wykluczenia  w  trybie  uchwały  Zarządu  w  wyniku  prawomocnego  orzeczenia  sądu  powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

6)  skreślenia z listy członków w trybie uchwały Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

7)  pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

2.     Od uchwały w sprawie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia 

                   § 13

Organami Stowarzyszenia są:

1)  Walne Zebranie Członków,

2)  Zarząd,

3)  Komisja Rewizyjna.

§ 14

1.     Kadencja  wszystkich  organów  Stowarzyszenia  trwa  2  lata,  a  ich  wybór  odbywa  się  w głosowaniu  zwykłą większością głosów podczas Walnego Zebrania. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Małoletni członkowie Stowarzyszenia, o których mowa w § 9 ust. 2, nie korzystają z biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.


3.     Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków.

4.   O sposobie głosowania decyduje organ stowarzyszenia.

5.   Uchwały organów stowarzyszenia podpisują przewodniczący i sekretarz obrad.

§ 15

W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków 

                 § 16

1.   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.   W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)  z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2)  z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3.     O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków w przyjęty zwyczajowo sposób (poczta elektroniczna, informacja telefoniczna, list pocztowy, plakat informujący o zebraniu lub inne) co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4.     Obrady Walnego Zebrania Członków są prawomocne przy obecności:

1)  w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 14 ust. 3,

2)  w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu  30 minut później od pierwszego terminu  - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 17

1.   Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.   Walne  Zebranie  Członków  zwołuje  się  przynajmniej  raz  w  roku,  sprawozdawczo-wyborcze  w terminie określonym w § 14 ust. 1.

3.   Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

4.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)  z własnej inicjatywy,

2)  na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)  na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

6.     W przypadkach określonych w § 17 ust. 5 pkt 2) i 3) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku Zarządowi.

7.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1)  uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

2)  uchwalenie statutu i jego zmian,

3)  uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

4)  powoływanie i odwoływanie Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Mordów,

5)  powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

7)  udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,

8)  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9)  ustalanie wysokości składek członkowskich,

10)rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

11)podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

12)nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

13)podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
14)
podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku,

15)do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą także wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia

Zarząd

§ 19

1.     Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.   Zarząd składa się z 5 do 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3.   Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję.

4.   Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

5.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

6.   Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentowane jest jednoosobowo przez prezesa Zarządu.

7.   Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi prezes lub inny członek Zarządu upoważniony przez prezesa.

8.   Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu może wystąpić co najmniej dwóch członków Zarządu.

9.   O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Zarządu powiadamia członków Zarządu prezes lub upoważniony członek Zarządu w przyjęty zwyczajowo sposób co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

1)  kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

2)  realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

3)  określenie szczegółowych kierunków działania,

4)  przygotowanie rocznych budżetów i preliminarzy,

5)  uchwalanie regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu,

6)  sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

7)  uchwalanie treści pieczęci oraz wzoru odznaki Stowarzyszenia,

8)  podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

9)  powoływanie komisji i zespołów oraz określanie ich zadań,

10)powoływanie i odwoływanie dyrektora biura posiadającego uprawnienia kierownika zakładu pracy, 11)zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

12)zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

13)ustalanie ulg i zwolnień od składek członkowskich lub świadczeń, 14)podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
15)
prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

16)wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia, 17)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

18)sporządzenie   rocznego   sprawozdania   merytorycznego   i   rocznego   sprawozdania   finansowego z działalności Stowarzyszenia oraz podawanie ich do publicznej wiadomości,

Komisja Rewizyjna 

           § 21

1.   Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2.   Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3  -  5  członków,  którzy  spośród  siebie  wybierają  przewodniczącego  oraz sekretarza.

3.   Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje prezes Stowarzyszenia albo przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

4.   Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej może wystąpić co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

5.     O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej powiadamia członków Komisji Rewizyjnej prezes lub upoważniony członek Zarządu albo przewodniczący Komisji Rewizyjnej w przyjęty zwyczajowo sposób co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.


§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)  nadzór nad finansową i merytoryczną działalnością Stowarzyszenia,

2)  występowanie  do  Zarządu  z  wnioskami  wynikającymi  z  przeprowadzonych  kontroli  oraz  żądanie wyjaśnień,

3)  składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku stwierdzenia  niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4)  zwołanie Walnego Zebrania Członków, w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie,

5)  składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,

6)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

7)  rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 23

1.   Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2.   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

3.   Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  być  członkami  Zarządu  ani  pozostawać  z nimi  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

4.   Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą złożyć oświadczenie, że nigdy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Rozdział V

Majątek i finanse 

          § 24

1.   Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2.   Stowarzyszenie cały dochód przeznacza na działalność statutową. Dochód z działalności statutowej odpłatnej, innej działalności oraz majątku Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3.   Fundusze Stowarzyszenia pochodzą w szczególności:

1)  ze składek członkowskich,

2)  z dochodów z własnej działalności,

3)  z działalności statutowej odpłatnej,

4)  z darowizn, zapisów i spadków,

5)  ze sponsoringu

6)  z dotacji

7)  z dotacji z budżetu państwa, samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej

8)  z ofiarności publicznej.

4.     Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

5.     Stowarzyszenie nie będzie dokonywało na innych zasadach, niż w oparciu o porównywanie ofert, zakupów  towarów i usług u przedsiębiorców, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów stowarzyszenia, pracownicy, a także członkowie rodziny wyżej wymienionych osób.

6.     Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do  swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim  albo  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,  zwanych dalej osobami bliskimi.

7.     Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub  pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli  przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

8.     Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz  ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu.

9.     Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia powinny być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.  Wpłaty  gotówkowe  powinny  być,  przy  uwzględnieniu  bieżących  potrzeb,  jak  najszybciej  przekazane na to konto.

10. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca II kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 60 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

11. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 25

1.     Dla  ważności  oświadczeń  woli,  pism  i  dokumentów  w  przedmiocie  praw  i  obowiązków  majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie, w tym każdorazowo prezesa lub  wiceprezesa.

2.   Wydatki i przychody są na bieżąco omawiane na posiedzeniach Zarządu.

3.   Zgodność z oryginałem pism i dokumentów stwierdza prezes lub pod nieobecność prezesa - wiceprezes bądź inny upoważniony przez Zarząd członek Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26

1.     Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej  większości głosów przy obecności  co najmniej połowy uprawnionych  do głosowania.

2.     Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 16 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. W  przypadku  podjęcia  uchwały  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia,  Walne  Zebranie  Członków  zadecyduje o przeznaczeniu  majątku  Stowarzyszenia  i  powoła  Komisję  Likwidacyjną,  która  przeprowadzi  likwidację Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku organizacji o celach zbliżonych do celów Stowarzyszenia.
5. W  sprawach  dotyczących  rozwiązania  i  likwidacji  Stowarzyszenia,  nie  uregulowanych  w statucie,  mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20,  poz. 104 z późn. zm.). 

Poprawiony (wtorek, 09 czerwca 2015 21:51)

 

Archiwum wyborów 1990-2005

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina Mordy

miasto

Historia Miasta i Gminy

 

baner

Statut TPM

tpm

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

zycie

SM Mordy

sm

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Tablica

Ładowanie