Get Adobe Flash player


XII sesja Rady Miejskiej

XII sesja Rady Miejskiej . 2011-12-05 07:19.

 W  dniu 8 listopada 2011 roku odbyla się XII sesja Rady Miejskiej w Mordach. W sesji uczestniczyli mieszkańcy gminy z: Mordów, Radzikowa Wielkiego, Krzymosz i Wyczółek. Wsród zaproszonych gości byli: pp. Krzysztof Dębiński - Dyrektor MPK Siedlce i p. Marek Gorzała - radny powiatowy.  

Porządek sesji przewidywał:


1. Otwarcie sesji.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.

5. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011 rok,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2011-2019,

c) uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy",

d) obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2012 rok,

e) określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 rok,

f) określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012,

g) obniżenia ceny skupu drewna do podstawy obliczenia podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2012 rok,

h) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Mordy,

i) przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Mordy,

j) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej

                                                                Część 1.  

 • W częśći pierwszej sesji Przedwodnicząca Rady zapoznała radnych z pismem dotyczącym nagrywania sesji;
 • Powitanie zaproszonych  gości;
 • Ustalenie porzadku obrad

Część 2

 • W drugiej części sesji radni wysłuchali informacji prezesa MPK p. Krzysztofa Dębińskiego. Omowil on m.in. zasady dofinansowywania kursów MPK na terenie gmin.
 • Po informacji prezesa nastąpi;a krótlka dyskusja. Radna Barbara Hawryluk pytała się o sposób kalkulacji doplat samorzadów do usług MP.
 • Zatiwredzono jednomyślnie protokół z sesji XI.

  

Część 3

W części 3:

sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami:

 • 28-29 wrzeeśnai wizyta na Białorusi w celu pozyskania parberstwa do niektórych projektów; burmistrzowi towarzyszyła Pani Przewodnicząca Rady oraz dwoje pracowników gminy (p. leszek Konstańczuk};
 • zebrania z mieszkańcami Radzikowa, Wielgorza i Krzymosz w sprawie funduszu soleckiego;
 • romowy z MPK;
 • sptkanie z niektórymi nauczycielami nagrodzonymi nagrodą burmistrza;
 • rozmowy ze starostą w sprawie remontów dróg powiatowych;
 • spotkania z mieszkańcami w Wyczółkach, Krzymoszach i leśniczówce w sprawie linii MPK nr 14 - bardzo wysoka frekwencja;
 • o nierostrzygniętm przetargu w Wojnowie;
 • o sprzedaży nieruchomosci w Czepielnie;

dyskusja nad sprawozdaniem

 • ( głos zabierali: pani Franczuk, - o bilteach autobusowych; p. Jerzy Danielak - podjęciu decyzji w sprawie MPK;  dlaczego fundacja zainteresowana kupnem szkoły w Wojnowie nie przystąpila do przetargu;  o dewastacji budynku szkoly w Wojnowie (włamanie? - burmistrz poinformował, że z tyłu wybite są szyby i każdy do budynku może wejść)); Jerzy  Danielak - o zadłużeniu gminy i artykule w Tygodniku Siedleckim - nieprawdziwe dane  o zadłuzeniu - na koniec 2010 roku wynioslo o 41,59% dochodów gminy a nie 57 %) pani Barbara Hawryluk -  o p. Piotrowskim, ow sprawie Wojnowa nie wie nic o włamaniachi jest zdziwiona skąd p. Danielak ma takie informacje "musi Pan mieć dobrego donosieciela");

________________________________

część 4 Uchwały - Podjęcie decyzji w sprawie MPK

 • dofinansowanie do linii MPK nr 14 – głosy w dyskusji: o dofinansowanie radna Hawryluk – „nie podejmujemy dzisiaj decyzji ; radny Danielak _"poddać pod głosowanie czy rada upoważnia pana burmistrza do rozmów z prezydentem Siedlec, rada podejmie decyzję przez poniesienie ręki" – za podjęciem rozmów – 7 radnych, przeciw – 5 – wstrzymał – 0. ).
 • pismo z PKS Siedlec pochopnie

______________________________________

część 5 Uchwały

Przepraszamy za jakość nagrania – głośne rozmowy wśród publiczności

 • Interpelacje i zapytania
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • - zmian w budżecie miasta i gminy Mordy – za – 12,
 • - prognozy finansowej gminy na lata 2012 i dalsze; za- 11 przeciw - wstrzymujący - ;
 • - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Mordy (nadzór wojewody unieważnił uchwałę, rada wnosi poprawki) – za- 11 przeciw- wstrzymał –
 • - obniżenia cen skupu żuta do ustalenia podstawy podatku rolnego na 2012 rok ( z kwoty 74 zł 18 gr za 1 kwintal - głosowano wniosek Komisji Oświatowej – 45 zł a 1 q , komisji gospodarczej również 45 zł , Komisja Rewizyjna 50 zł za 1q. za tą propozycją głosował 1 radny). Za propozycją 45 zł za 1 q głosowało 11 radnych.;
 • - w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych na 2012 rok głosowało za – 12 przeciw –0;
 • - ustalenia podatku od środków transportowych na 2012 rok – za – 12 radnych;
 • - ustalenie stawek podatku leśnego na 2012 rok – obniżono ze 186 zł za 1 metr sześcienny (propozycja Komisji 145,97 zł za 1 m; ) za taką kwotą głosowało – 12.

 ___________________________

Częśc 5a

Skarga na burmistrza

 • rada oddaliła skargę mieszkanki Wólki Soseńskiej na burmistrza; uzasadnienie oddalające skargę przygotowała Komisja Rewizyjna Rady. Skarga skierowana była do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a te przekazało ją do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Mordach. Skarga zarzuca burmistrzowi brak nadzoru nad gospodarką śmieciową:. Głosowanie: za odrzuceniem skargi jako bezzasadnej – 13 radnych.

Część 6 Uchwały cd.

Podjęcie uchwał:

 • - w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie głosowanie: za- 12);
 • - określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych; głosowanie: za- 13;
 • Pytanie Elżbiety Zadrożniak: Czy radny obecny na sesji ma prawo nie uczestniczyć w głosowaniu? Odpowiada Pani radca prawna gminy.
 • - w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • - budżet gminnej komisji : wynajem sali – 7920 zł; wynagrodzenie pracownika prowadzącego świetlicę – 7800 zł; zakup pomocy do świetlicy socjoterapeutycznej – 12500 zł; remont łazienki w świetlicy - 12 700 zł; przymusowe leczenie odwykowe 2011 rok – 1000 zł; finansowanie gminnej gazetki 1 numer 500 zł; - głosowanie za- 13 radnych;

__________________________________

Sprawy rózne

 • - Informacja od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach dotycząca oświadczeń majątkowych – stwierdzono nieprawidłowości w 5 oświadczeniach; wykaz osób jest tajny.
 • Przewodnicząca zaprosiła wszystkich radnych na obchody Święta Niepodległości;
 • Powrócono do głosowania w sprawie MPK;
 • radny Chaciński Krzysztof wnioskował by konsultacje w sprawie dopłat do MPK były z całą gminą a nie tylko z miejscowościami do których dojeżdża autobus MPK;
 • Radny Orzełowski – dlaczego cała gmina ma decydować o tym by dojeżdżał do tych miejscowości autobus MPK?
 • Radny Danielak na zakończenie sesji postulował o podjście stanowczej decyzji w sprawie MPK;

KONIEC SESJI


 

Wybory archiwalne

mordy

Szukaj na stronie

Miasto i Gmina w fotografii

 

Statut TPM

tpm

strona spmordy

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

zycie

Telewizja Interaktywna

cyfrowa_logo

sm

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 894 gości