Get Adobe Flash player
Pogoda Mordy z serwisu


Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami. 2017-03-26 22:15.

20170326 13352726 marca 2017 roku odbyło się spotkanie burmistrza Jana Ługowskiego z mieszkańcami Miasta i Gminy Mordy. Tematem spotkania  były: budowa sieci gazowej, realizacja gminnych inwestycji oraz przebudowacentrum Mordów.20170326 130509

20170326 133552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacje

Informacje o planowanej budowie sieci gazowej

 

Informacja Burmistrza o zrealizowanych inwestycjach

 

Przebudowa centrum Mordów

 

 

Orszak Trzech Króli

Orszak Trzech Króli. 2017-01-07 22:50.

Mroźna temperatura nie zniechęciła mieszkańców i Mordy dołączyły do ponad sześciuset pięćdziesięciu miast i miejscowości w Polsce, w których odbył się Orszak Trzech Króli. Dzień szóstego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku przejdzie z tego względu do historii naszego miasteczka - raz pierwszy uczestniczyliśmy w ten sposób w tym szczególnym święcie.

Po wysłuchaniu mszy świętej, przy Grocie Matki Boskiej przed kościołem odegrano sceny z głośnym odczytaniem edyktu Cezara Augusta i przybyciem Mędrców a około godziny dwunastej czterdzieści orszak wyruszył ulicami Kardynała Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Kościuszki na skwer przy Placu Zwycięs20170106 130319twa. Orszak prowadziła Święta Rodzina a za nią w kolejności szli: Gwiazdor z Gwiazdą, władze gminne, miejscowi księża, zaproszeni gości i licznie przybyli uczniowie szkół i mieszkańcy Mordów i gminy. Niezwykle malowniczo wyglądał orszak królewski na czele którego szły sztandary a na pięknych koniach jechali trzej królowie. W pochodzie znalazła się również orkiestra strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej z Mordów.

Na skwerku uroczystości rozpoczęły się od ponownego odczytania edyktu Augusta. Następna scena rozegrała się przed symboliczną gospodą, gdzie o schronienie prosił Józef (Tomasz Kozłowski)z brzemienną Maryją (Magdalena Drabarek). Odprawieni sprzed gospody Józef i Maryja znaleźli schronienie w szopie. Tutaj świętej rodzinie hołd złożyli pastuszkowie.

W inscenizacji nie mogło zabraknąć króla Heroda. Przed symbolicznym pałacem rozegrała się wszystkim nam znana scena z przybyciem Trzech Mędrców. Warto dodać, że w rolę króla znakomicie wcielił się sołtys z Wojnowa pan Mariusz Stangreciuk.

Czwarta i ostatnia w tej inscenizacji scena odbyła się przed szopą, pod którą przybyli trzej królowie: Kacper, Melchior i Baltazar. Złożyli oni pokłon Świętej Rodzinie.

Zebrani wysłuchali życzeń świątecznych i noworocznych złożonych wszystkim przez burmistrza Jana Ługowskiego. Podziękował on również wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tej uroczystości. Szczególnie cieszy go to, że jest to już kolejna impreza zorganizowana przez samych mieszkańców przy wsparciu instytucji kultury i szkół z terenu gminy.

Proboszcz miejscowej parafii ksiądz Karol Klewek zabierając głos złożył szczególne podziękowania inicjatorce tej uroczystości pani Luizie Domańskiej.

Na koniec podzielono się opłatkiem i złożono sobie wzajemnie życzenia świąteczne. Chętni mogli skorzystać z gorącej kawy i herbaty a trzeba dodać, że tego pięknego słonecznego, ale bardzo mroźnego dnia – temperatura poniżej piętnastu stopni Celsjusza - gorący napój miał szczególne wzięcie.

Wydarzenie to w gminie Mordy miało miejsce po raz pierwszy , ale na pewno nie ostatni – tak twierdzili zgodnie wszyscy i Ci co przyczynili się do zorganizowania jak również Ci, którzy przyszli i z ochotą wzięli udział w orszaku. To coś nowego i na pewno będzie powtarzane co roku jako święto wpisane w kalendarz uroczystości gminnych.

 

Świąteczne spotkanie

Świąteczne spotkanie. 2017-01-08 21:21.

20170104 163633W środę, 4 stycznia 2017 r. o godz. 16.30., na zaproszenie uczniów do szkoły podstawowej w Mordach licznie przybyli rodzice, dziadkowie i mieszkańcy naszej miejscowości by obejrzeć Bożonarodzeniowe Jasełka.

Zebrani w wielkim skupieniu wysłuchali świątecznego przesłania. Po raz kolejny przeżywali historię Maryi i Józefa szukających schronienia na noc. Całość przedstawienia przeplatana była pięknymi kolędami a dwie uczennice klas szóstych: Julia Jastrzębska i Marta Zacharczuk akompaniowały na flecie i skrzypcach. Ogromne zaangażowanie młodych aktorów opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie i poruszenie. Uczniowie mieli natomiast okazję zaprezentować rodzicom i dziadkom swoje umiejętności artystycznych. 

20170104 17024620170104 171442 

Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani, przy akompaniamencie nauczyciela muzyki p. Jacka ZDANOWSKIEGO zaśpiewali kilka pięknych polskich kolęd.

Dyrektor szkoły, p. Teresa KOZOS, podziękowała wszystkim za przybycie, uczniom za udany występ i zapewniła, że tradycja wspólnych spotkań będzie w szkole kontynuowana.

20170104 172816

20170104 171421Jasełka, w wykonaniu uczniów klas szóstych, przygotowane zostały pod kierunkiem p. Ewy JAROCKIEJ – szkolnego pedagoga i p. Barbary ZALEWSKIEJ – katechetki

 

Życzenia noworoczne - 28 SESJA

Życzenia noworoczne - 28 SESJA. -0001-11-30 00:00.

ŻYCZENIA OD RADNYCH POWIATOWYCH -

pp. Jolanty FRANCZUK i Marka GORZAŁY

 

ŻYCZENIA BURMISTRZA I PRZEWODNICZĄCEJ RADY

 

Na żywo- 28 sesja Rady Miejskiej

Na żywo- 28 sesja Rady Miejskiej. 2017-01-08 21:23.

Rozpoczęła się właśnie 28 sesja Rady Miejskiej. Bierze w niej udział 11 radnych. Nieobecni: Barbara Hawryluk, Jarosław Dębski, Rafał Jasiński, Krzysztof Zacharczuk. Poprawki do porządku obrad wniósł Andrzej Zacharczuk. Propozycja nie została przyjęta. (9 głosów przeciw). Porządek - bardzo obszerny - został przyjęty.Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Sprawozdanie z prac między sesjami złożył burmistrz Jan Ługowski. Poinformował o złożonych wnioskach  oraz o grudniowych okolicznościowych spotkaniach m.in spotkanie z okazji 50-lecia MGOK czy tez podsumowania projektu Bezpieczna+. Burmistrz prosił radnych by przkazali mieszkańcom informację, że Zakład Komunalny kupił beczkę do wywozu nieczystości  i bedzie śwaidczyl usługi w tym zakresie. Ceny będą z pewnością  niższe niż od usługodawców z zewnątrz.
Upływający rok był dobry dla gminy. Zrobiono wiele inwestycji. Szczególnie było je widać w szkołach: duży zakres prac był w Gimnazjum. Remonty robiono również w Zespole Oświatowym w Mordach.
Remontowano drogi gminne.
Interpelacji i zapytań dotyczących sprawozdania burmistrza nie było.

Sprawozdanie z prac komisji złożyli poszczególni przewodniczący:
- p. Katarzyna Kotowska z prac Komisji Rewizyjnej. Komisja m.in. opiniowała projekty uchwał przedłożonych na dzisiejszej sesji. Pozytywnie.
- Z prac Komisji Oświatowej sprawozdanie złożyła p. Grażyna Drabarek. Posiedzenie odbyło się 13 grudnia. Komisja pozytywnie zaopiniowała budżet na 2017 rok. Opiniowano również projekty innych uchwał. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały o włączeniu Gimnazjum nr 1 do Zespołu Oświatowego.
- Pan Leszek Romanowski złożył sprawozdanie z prac Komisji Finansów. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał przedłożonych na dzisiejszą sesję.


Podjęto uchwały w sprawach:

1. zmian w budżecie gminy na 2016 rok; zwiększono plan dochodów o  kwotę ponad 4 900 zł.  Zwiększono plan wydatków o kwotę ponad 4900 zł. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła skarbnik gminy. - uchwała przyjęta jednogłosnie.

 2. W punkcie następnym - uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - na wniosek radnej Kotowskiej projektu uchwały nie czytano. Uchwała została przegłosowana jednomyslnie.

 3. Najważniejszy punkt sesji: Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok.

Pani Ewa Jarocka odczytała pozytwyną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami prawnymi. Defictyt budżetowy w wysokosci  1 995 790. zł. pokryty będzie kredytami.

Dochody gminy na 2017 rok zaplanowano w wysokości: 21 159 977 zł. Jest to o ponad 5 mln zł więcej niz planowano na rok 2016. Planowane wydatki w 2017 roku mają wynosić 23 155 767 zł. Jest to prawie 6 mln złotych więcej niż planowano na rok 2016.

Uchwała budżetowa została przyjęta 9 głosami. Wstrzymali się od głosu radni: Andrzej Zacharczuk i Jarosław Mikołajczuk.


4.Optymistyczna jest również prognoza finansowa na lata 2017-2025. Uchwala w tej sprawie  została przyjęta. Za przyjęciem głosowało  9  radnych. Wstrzymujących dwóch radnych tak jak poprzednio.


 

5. Jednomyslnie przyjęto uchwałę  o ustaleniu wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.


  6. Dokonano zmainy w uchwale z dnia 28 listopada 2016 roku w spra wie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci. Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani radca prawna. Regionalna Izba Obrachunkowa dopatrzyła się w uchwale pewnych wad i stąd zaisniała koniecznosć ponownego procedowania uchwały.Usunięto jeden wyraz "budowle". Uchwała przyjęta jednomyślnie.


 7. Kolejna uchwała to uchwała zmieniająca uchwałę z 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Zmieniono punkt 7. Jak wyjaśniono radnym w uchwale zabrakło dwóch słów  "Poza miejscem kierowcy". Uzasadnienie projektu przedstawiła Pani radca prawna. Uchwała przyjęta jednogłośnie.


8. Przyjęto plan pracy Rady na 2017 rok. Propozycję poprawki wniosła p. Katarzyna Kotowska (zdjęcie pkt 4). Za wnioskiem głosowało 9 radnych (1 wstrzymujący i 1 przeciw). Andrzej Zacharczuk zgłosił wniosek o zdjęcie z planu terminów posiedzeń Rady. Radca prawna: wcześniej tak było i nie przeszkadzało. Terminy zaplanowane nie oznaczają, że tak musi być. Radna Kotowska zauważyła, że planowanie terminów jest bardzo dobre, gdyż radni mogą swój czas planować. Pani mecenas wyjaśniając przepisy prawne stwierdziła: terminy planowane mogą byc przesunięte. Zbyt rygorystyczne narzucanie terminów moze byc jednak dla rady kłopotliwe. Sugerowała by raczej określić miesiąc bez daty i godziny.

Na wniosek radnego Kołtuniaka postanowiono przegłosować zapis o dokładnych terminach. Za zdjęciem terminów głosowało 10 radnych  przy jednym głosie wstrzymującym.

Za uchwałą głosowało ostatecznie 10 radych, 1 - wstrzymujący.


 Jednomyślnie przyjęto dwie następne uchwały: Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok oraz Uchwałę o przeciwdziałaniu narkomanii na 2017 rok.


 8 głosami przyjęto uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty. 2 radnych było przeciw a 1 wstrzymał się od głosu.


Rada uchwaliła Regulamin wynagradzania nauczycieli.  W regulaminie wprowadzono zmiany w wysokości dodatków motywacyjnych:
- dla nauczyciel w wysokości 0d 1 do 20% wynagrodzenia zasadniczego; (bez zmian w porównaniu z regulaminem z 2011 r. - przyp. wł)

- dla dyrektorów szkół od 1 do 25 % wynagrodzenia zasadniczego. (było od 1 do 15% - przyp.wł)

Zwiększono wysokosć dodatków funkcyjncyh dyrektorów:

- szkoła do 7 oddziałów - od 600 do 1100 zł;

- od 8 do 12 oddziałów - 650-1300 zł;

- powyżej 12 oddziałów - 0d 700 do 1500 zł.

Wysokosć dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów:

- szkoła od 8-12 oddziałów - 0d 300 do 800 zł;

- szkola powyżej 12 oddziałów - od 400 do 900 zł.

(W regulaminie z 2011 roku dodatki funkcyjne nie były uzależnione od liczby klas w szkole. - przyp.wł)

Wychowawstwo klasy - od 80 do 200 zł.

Dodatki mieszkaniowe: odpowiednio: 1 osoba 30 zł, 2 osoby -40 zł, 4 osoby -50 zł,4 osoby i więcej- 60 zł

 Uchwałę przyjęto jednogłośnie.


11. W związku z reformą oświaty i tzw. wgaszaniem gimnazjów i tworzeniem 8-letnich szkół podstawowych rada podjęła uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru włączenia Gimnzjum nr 1 do Zespołu Oswiatowego. Uchwała przyjęta została jednogłośnie.


12. Również w związku ze zmianami w Ustawie o systemie oświaty radni określili ponownie wysokość opłaty za korzystaanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach na terenie gminy. Opłata za godzinę w przedszkolu ponad obowiązkowy bezpłatny pobyt pozostaje bez zmian -  1 zł. Uchwałę w tej sprawie podjęto jednomyślnie. Uzasadnienie przedstawiła Pani radca prawna. Dla dzieci szescioletnichprzedszkole jest  obowiązkowe.   Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.


  13. Uchwała w sprawie zmiany Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywnia problemów Alkoholowych na 2016 rok. Zmiany dotyczą przeniesienia srodków na nagrody za udział w konkursie o uzależnieniach. Uchwałę podjęto jednogłośnie.


 14. Sprawy różne:

-Przewodnicząca odczytała pismo Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska;

- Radna Grażyna Drabarek zaprosiła radnych do udziału w orszaku Trzech Króli, który odbędzie się w Mordach w dniu 6 stycznia 2017 r.

 - Przewodnicząca udzieliła głosu mieszkańcowi gminy. Głos dotyczył podatku od nieruchomości.

Na koniec sesji  życzenia radnym i władzom gminy złożyli obecni na sali radni powiatowi: Pani. Jolanta Franczuk i Pan Marek Gorzała.
Burmistrz Jan Ługowski na ręce radnych powiatowych  złożył życzenia noworoczne całej Radzie Powiatu. Podziekował radnym za pracę na rzecz naszej gminy.  Serdeczne życzenia złozył  również mieszkańcom miasta i gminy.Do życzeń dołączyła się Pani Ewa Jarocka - przewodnicząca rady.

Na tym sesję zakończono.

 

 

Wybory archiwalne

mordy

BANER

Miasto i Gmina w fotografii

 

Statut TPM

tpm

strona spmordy

Zespół Oświatowy

banerzo

ZS Radzików Wielki

logo radzikow

e-mapa

zycie

Telewizja Interaktywna

cyfrowa_logo

diamond

slimaki

sm

Licznik wejść od 8.XI.2011

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj4
mod_vvisit_counterWczoraj269
mod_vvisit_counterW tym tygodniu571
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień1604
mod_vvisit_counterTen miesiąc8175
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc9185
mod_vvisit_counterRazem541042

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość